Algemene Voorwaarden & Privacy

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

 • U zich aanmeldt voor een coachingtraject of -programma, opleiding, training, workshop, event of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
 • Wij een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afsluiten.
 • U een product aanschaft via de website.

Annulering

Consumenten / particulieren
Online diensten

Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Hiertoe dient een e-mail verzonden te worden aan info@nandawillekes.nl. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant minus €25,- administratiekosten zal worden teruggestort.

Online producten

Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling mogelijk zonder opgave van redenen. Hiertoe dient een e-mail verzonden te worden aan info@nandawillekes.nl.
De totale kosten minus de verzendkosten zullen worden teruggestort.

Overige diensten

Losse coachingsgesprekken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien korter van tevoren wordt verzet, wordt het volledige bedrag voor het betreffende gesprek in rekening gebracht.

Annulering van deelname aan workshops of events is niet mogelijk. Wel kan in overleg gekeken worden of iemand anders uw deelname kan overnemen.

Bedrijven

Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coaching traject- of programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling.

Betaling

Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Coachingsdiensten voor consumenten / particulieren

Facturatie kan in één of meerdere termijnen plaatsvinden na overleg. Een eerste termijn wordt in ieder geval voor aanvang van een traject in rekening gebracht. Indien er sprake is van een éénmalige afname (workshop, event e.d.) vindt facturatie in één keer voor de levering van de dienst plaats.

Coachingsdiensten voor bedrijven

Facturatie geschiedt in één keer voor aanvang van de te leveren dienst, of zoals afgesproken in meerdere termijnen waarbij de volledige betaling binnen is een week voor het einde van de samenwerking.

Fysieke producten

Facturatie geschiedt in één keer voor levering van het product.

Vervanging

Als ik door ziekte of overmacht geen workshop of coaching kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen dan wel de workshop of het coachingsgesprek in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid

Bent u ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met u uit te komen.
Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom

Het materiaal welke gebruikt wordt in coachingstrajecten en (online) –programma’s, workshops en andere diensten heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten. Inloggegevens welke toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Persoonsgegevens:

Nanda Willekes | Dare to Speak Up verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nanda Willekes | Dare to Speak Up verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Nanda Willekes | Dare to Speak Up analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Nanda Willekes | Dare to Speak Up volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Nanda Willekes | Dare to Speak Up verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nanda Willekes | Dare to Speak Up neemt niet op basis van geautomatiseerde ver- werkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Nanda Willekes | Dare to Speak Up gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, Learndash onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nanda Willekes | Dare to Speak Up bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nanda Willekes | Dare to Speak Up verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nanda Willekes | De Nieuwe Marketing Coach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nanda Willekes | Dare to Speak Up gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Nanda Willekes | Dare to Speak Up gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: GoogleAnalytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nanda Willekes | Dare to Speak Up en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nandawillekes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Nanda Willekes | Dare to Speak Up wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nanda Willekes | Dare to Speak Up neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@nandawillekes.nl

Nanda Willekes | Dare to Speak Up heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres